Fotovoltaika

Kompletné služby v oblasti fotovoltaiky. Ste z tých ktorí sa len prizerajú, alebo aktívne zarábajú?

Hybridný ohrev vody

Ohrev vody slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). LOGITEX

Kompletná starostlivosť o solárne parky

Servisné služby 24h denne 7 dní v týždni.

Monitoring Vašej FVE

Vzdialený dohľad 24h denne 7 dní v týždni - alarmové správy (sms, email),...

Fotovoltaika, elektroinštalácie, automatizácia

 
 

Spoločnosť Triport sa zaoberá vývojom, výstavbou a prevádzkovaním zariadení získavajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť postavila a prevádzkuje niekoľko fotovoltických elektrární a zariadení na území Slovenska ako i v zahraničí. Našim cieľom vo vzťahu k zákazníkom je predovšetkým ponuka optimálneho riešenia a dlhodobá garancia kvality výrobkov aj služieb. Vo všetkých oblastiach činnosti preto zamestnávame dlhodobo najlepších odborníkov. Mnoho skúseností sme nazbierali z dlhodobej spolupráce v mezinárodných projektoch i z dodavateľských vzťahov.

 
 

Ponúkame kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov:

 


 
 

 

 

AKTUALITY:

V 1. kole je vydaných 1453 poukážok, v januári SIEA vyhlási ďalšie 04.december 2015

V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov €. Pre enormný záujem bolo ukončené po 4 dňoch. Domácnosti si budú mať šancu teraz uplatniť poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Domácnosti už čoskoro dostanú od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry  zmluvy s poukážkami, ktoré by mali do 30 dní od vystavenia uplatniť u oprávnených zhotoviteľov. Ak tak neurobia, uvoľnené prostriedky sa presunú do ďalšieho kola, ktoré bude vyhlásené v januári s podstatne väčšou sumou. Najneskôr do mesiaca sa tak ukáže, koľko z domácnosti plánuje poukážky aj skutočne využiť.

 

„Skúsenosti z rozbehu  1. kola sú pre nás cenné a určite poslúžia zhotoviteľom aj domácnostiam. Zhotovitelia majú teraz šancu rozložiť si vhodnejšie termíny inštalácií k už vydaným poukážkam a zároveň sa môžu pripraviť na podstatne väčší nápor v hlavnej sezóne,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

 

Z reakcií domácností je jasné, že mnohí vlastníci domov sú nadšení myšlienkou využívať obnoviteľné zdroje energie. No určite sa potrebujú lepšie zorientovať v reálnych možnostiach, ktoré ponúkajú podporované zariadenia. „Je veľmi dôležité, aby si vybrali spoľahlivého zhotoviteľa a vopred sa z rôznych zdrojov informovali o vhodnom riešení, aby neboli neskôr sklamaní z nenaplnených očakávaní,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

 

Aby si domácnosti mohli porovnať viaceré ponuky a dôsledne zvážiť, u koho poukážku uplatnia, zverejnila SIEA prehľad záujemcov o zaradenie do zoznamu oprávnených zhotoviteľov, ktorí už doručili všetky potrebné dokumenty pre ich registráciu. „V prehľade je zatiaľ uvedených 212 zhotoviteľov. Zmluvy pre týchto zhotoviteľov máme pripravené, doručené im budú v najbližších dňoch. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú zapísaní po tom, čo odovzdajú SIEA podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok,“ vysvetlil E. Jambor.

 

Pre domácnosti mimo Bratislavského kraja SIEA vydala 1258 poukážok, z toho 38 % na fotovoltické panely určené na výrobu elektriny. Na solárne kolektory na ohrev teplej vody pripadá 34 % vydaných poukážok. Poukážky na tepelné čerpadlá, ktoré sú schopné využívať teplo z okolitého prostredia, dostane 246 domácnosti, teda zhruba 20 %. .

 

Celkom bude v Bratislavskom samosprávnom kraji vďaka 1. kolu nainštalovaných 195 zariadení. Fotovoltické panely tu majú podstatne väčšie zastúpenie, tvoria takmer polovicu zo všetkých plánovaných inštalácií. Takmer tretina vydaných poukážok je určená na tepelné čerpadlá a 21 % pripadá na solárne kolektory. Po 1. kole by malo byť na celom  Slovensku nainštalovaných 100 kotlov na biomasu. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke v časti Stav čerpania.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk

Projekt Zelená domácnostiam má zelenú – 01.december 2015

Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. Spustenie projektu, ktorý pomôže vlastníkom rodinných a bytových domov pokryť 30 až 50 percent z nákladov na moderné zariadenia ohlásil predseda vlády SR Robert Fico počas otvorenia prvého konzultačného centra projektu Zelená domácnostiam v Banskej Bystrici.

Podpora na inštaláciu zariadení na zabezpečenie vlastnej „zelenej energie” je súčasťou 2. vládneho balíčka. Na tento účel je celkom vyčlenených 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci pilotného národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam je do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. O príspevok bude možné požiadať v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo podpory bude trvať do konca marca 2016 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Domácnosti mimo Bratislavského kraja v ňom môžu využiť 2 780 000 €. V Bratislavskom kraji je v prvom kole k dispozícií 470 000 €.

 

Príspevok vo forme poukážky si domácnosti uplatnia u zhotoviteľa pred ukončením inštalácie zariadenia. Nemusia tak mať k dispozícii vopred celú sumu. Zhotoviteľ o preplatenie poukážky požiada SIEA po ukončení inštalácie avšak najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. „Investície do moderných zariadení, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu sa v rodinných rozpočtoch nehľadajú ľahko aj preto, že väčšina peňazí sa minie na samotnú stavbu alebo výmenu okien či zateplenie. Tento program má preto aj ďalší rozmer. Môže ľudí motivovať, aby sa začali aktívne zaujímať o najvhodnejšie riešenia pri využívaní energie a umožniť im už dnes prístup k zariadeniam, ktorých kúpu by inak odkladali alebo by si ich vôbec nemohli dovoliť,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Domácnosti budú môcť o poukážky požiadať prostredníctvom elektronického informačného systému s minimom administratívy. Poukážku, ktorú dostanú poštou, si musia uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do 30 dní. Ak ju neodovzdajú do tohto termínu zhotoviteľovi alebo inštaláciu neukončia včas, dovtedy rezervovaná suma sa uvoľní pre ďalších záujemcov. „O poukážky by mali žiadať domácnosti až vtedy, ak chcú svoje zámery v danom termíne skutočne realizovať. Celkovo očakávame viac ako 14 tisíc inštalácií,” spresnila generálna riaditeľka.

Projekt Zelená domácnostiam je pilotným projektom, preto SIEA uvíta oznámenie akýchkoľvek podnetov na zlepšenie jeho realizácie. Podnety je možné zasielať na e-mailovú adresu zelenadomacnostiam@siea.gov.sk. O program prejavila odborná verejnosť i domácnosti enormný záujem. Počas prvých 4 mesiacov si informácie o podpore na stránke www.zelenadomacnostiam.sk prečítalo viac ako 50 tisíc záujemcov. Vyše tisíc ľudí sa zúčastnilo série seminárov, ktoré SIEA k tejto téme pripravila v rámci bezplatného energetického poradenstva. To je dispozícii aj naďalej v troch poradenských centrách v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

K 1. kolu podpory boli zverejnené Osobitné podmienky platné v rámci 1. kola a zároveň boli zmenené Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach s účinnosťou od 1.12.2015. Dokumenty sú prístupné na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Podmienky podpory.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk

SIEA zverejnila podmienky dotácií: zelenadomacnostiam.sk 14.august 2015
V rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltaické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

Aby mohli domácnosti zmierniť nesúlad medzi časom, kedy zariadenie za slnečných dní elektrinu vyrába a kedy sa elektrina v rodinnom dome spotrebúva, je súčasťou podpory aj bonus za akumuláciu elektriny. Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy nesie zhotoviteľ, s ktorým má domácnosť uzatvorenú zmluvu.

Technické podmienky

Fotovoltaický panel spĺňa podmienky, ak je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C).

Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltaických panelov

– fotovoltaické panely;

– nosná konštrukcia;

– mikromenič alebo striedač;

– zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;

– regulátor nabíjania;

– akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;

– riadiaca jednotka;

– montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;

– montážne práce;

– skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu fotovoltaických panelov v rodinnom dome

– 1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,

– 1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

PLÁNOVANÁ VÝŠKA DOTÁCIÍ PRE RODINNÉ DOMY

PLÁNOVANÁ VÝŠKA DOTÁCIÍ PRE RODINNÉ DOMY

Zdroj: SIEA – solarnenovinky.sk

SIEA : Podmienky dotácií pre fotovoltaiku zverejníme v auguste 13.júl 2015

SIEA v auguste 2015 zverejní prvé podmienky dotácií pre inštalácie zariadení na využívanie OZE v domácnostiach, vrátane fotovoltaiky. Budú k dispozícii na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Pripravovaná podpora bude pre domácnosti výhodnejšia ako v minulosti

Na rozdiel od predchádzajúcich podporných mechanizmov sa nové príspevky nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému. „Podmienky a výška podpory budú nastavené tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Do akej miery túto šancu využijú, bude záležať predovšetkým na nich,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. 

SIEA predpokladá, že vďaka 45 miliónom € bude v slovenských domácnostiach nainštalovaných viac ako 15-tisíc systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporené budú malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW, ako sú fotovoltické panely a veterné turbíny Podporu môžu Slováci využiť aj na slnečné kolektory, kotly na biomasu či tepelné čerpadlá. Poukážky bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky, a len v tom prípade, ak ich nainštalujú odborne spôsobilé osoby s osvedčením na výkon tejto činnosti podľa §13a zákona 309/2009 Z. z. „Aby sme domácnosti nezaťažovali zbytočnou administratívou, budú si môcť priamo na stránke www.zelenadomacnostiam.sk vybrať konkrétne zariadenie a spoločnosť, ktorá im zabezpečí odbornú inštaláciu,“ poznamenal E. Jambor. Tento spôsob poskytovania príspevkov si vyžaduje vytvorenie zoznamov zariadení a oprávnených zhotoviteľov.

Inštalácie podporených systémov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb budú môcť zabezpečovať len fyzické a právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktoré uzatvoria so SIEA zmluvu a zaviažu sa dodržiavať stanovené podmienky. Následne budú môcť tieto spoločnosti požiadať o zaradenie konkrétnych druhov zariadení do zoznamu zverejneného na stránke SIEA. Musia pritom predložiť dokumentáciu preukazujúcu, že zariadenie spĺňa požadované technické a iné podmienky. Zatiaľ nie je možné žiadať o poukážky, ani inštalovať zariadenie, na ktoré chce domácnosť získať podporu. 

Podmienky podpory budú obsahovať aj rozsah oprávnených nákladov pre jednotlivé inštalované zariadenia. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Cieľom je podporiť čo najviac efektívnych riešení s čo najvyšším využitím vyrobenej energie v domácnosti. Preto bude pri jednotlivých druhoch zariadení stanovený príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu. Jeho výška môže s rastúcim výkonom klesať. Určená bude aj maximálna podpora, respektíve maximálny podporovaný výkon. Zároveň bude uvedený limit na podiel z fakturovanej sumy, ktorý môže byť uhradený prostredníctvom poukážky. 

Detailné informácie o podmienkach podpory, ale aj výhodách a obmedzeniach jednotlivých zariadení bude možné získať na konferenciách, ktoré SIEA zorganizuje v rôznych regiónoch Slovenska. Prvé podujatie sa plánuje už v auguste. Informácia o konkrétnych termínoch a miestach bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnená na stránke SIEA. 

Zdroj: SIEA – solarnenovinky.sk

DOTÁCIE – Fotovoltaika – Zelená domácnostiam – 07.júl 2015

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podoru formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam“.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Aké zariadenia budú podporované?

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

>>fotovoltické panely
>>veterné turbíny

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

>>slnečné kolektory
>>kotly na biomasu
>>tepelné čerpadlá

Ako bude možné o pomoc požiadať?

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome. Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Aká bude miera a výška podpory?

Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Posudzované náklady zahŕňajú návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Odkedy bude možné inštalovať zariadenia, na ktoré bude možné získať podporu?

Táto informácia bude zverejnená spolu s podmienkami podpory. Ak chcete mať istotu, že Vami vybrané zariadenia bude spĺňať podmienky podpory, odporúčame počkať na ich zverejnenie.

Zdroj: SIEA

DOTÁCIE v druhej polovoci roku 2015 – 18.marec 2015
Štátna energetická a inovačná agentúra pod tlakom zo strany médií a verejnosti vydala tlačovú správu, ktorá spresňuje základnú filozofiu čerpania dotácií na malé obnoviteľné zdroje. Kľúčovým bodom správy je termín faktického čerpania dotácií. Nižšie uvádzame kompletnú tlačovú správu.

Výška podpory z európskych fondov na malé zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach bude závisieť aj od toho, koľko zelenej energie môže zariadenie vyrobiť. Inštalovaný výkon zariadení si však treba dobre zvážiť.

Nový program využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach pripravuje v rámci národného projektu Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR). SIEA navrhuje, aby domácnosti po zadaní záväzných údajov jednoducho získali poukážky, ktoré si následne uplatnia pri dodávke a inštalácií zariadení. Plánovaný spôsob podpory predpokladá, že SIEA prostredníctvom národného projektu zabezpečí automatickú evidenciu žiadostí a súvisiacej dokumentácie ukončených inštalácií. Národný projekt s týmto riešením umožní zásadne zjednodušiť proces získania príspevku, je však časovo náročný na prípravu.

Podporované budú inštalácie malých fotovoltických systémov a veterných turbín s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kW, ďalej slnečných kolektorov na ohrev vody, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Príspevky na obstaranie malých zdrojov pomôžu domácnostiam sprístupniť zariadenia, ktoré si kvôli vyššej vstupnej investícii nemohli kúpiť. Keďže do nákupu vložia vlastné peniaze, je dôležité, aby sa rozhodli pre optimálne riešenia tak, aby boli schopné efektívne využiť väčšinu vyrobenej elektriny sami a aby zariadenia na výrobu tepla neboli zbytočne predimenzované. Vďaka vhodnému výberu, môžu následne šetriť aj náklady na elektrinu a teplo, pričom výroba elektriny nebude mať dopad na zvýšenie koncovej ceny pre iných odberateľov.

Výška konečnej podpory bude závisieť nielen od druhu zariadenia, ale aj od vhodne zvoleného inštalovaného výkonu. Keďže s vyšším výkonom rastie i celková cena zariadení, je v prípade zariadení na výrobu tepla dôležité, aby domácnosti v prvom kroku urobili všetko pre zníženie potreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody a až následne inštalovali zariadenia s primeraným výkonom. Zistiť optimálnu potrebu zelenej energie je nutné aj preto, že mnohé zariadenia pracujú neefektívne, ak je ich výkon vyšší, ako je potrebné.

Na podporu využívania OZE v domácnostiach vláda SR v januári 2014 schválila využitie 100 miliónov EUR z európskych fondov. Operačný program Kvalita životného prostredia, prostredníctvom ktorého budú príspevky poskytované, bol schválený v októbri 2014. Prípravu systému podpory sťažila povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní aj v prípade využitia podpory domácnosťami. Tento problém sa odstránil novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní účinnou od 1. 4. 2015, ktorá bola súčasťou návrhu zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce.

Do termínu začiatku spustenia projektu SIEA zabezpečí technické riešenie elektronického systému, ktorý bude schopný spracovať a vyhodnotiť tisícky žiadostí. Zatiaľ preto nie je možné požiadať o podporu. „Ak chce mať domácnosť istotu, že na inštaláciu zariadenia získa poukážku, odporúčame počkať si na konkrétne podmienky. Urobíme všetko preto, aby sa bolo možné zapojiť do program čím skôr. Predpokladáme, že systém bude k dispozícii v druhej polovici roka 2015,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

 

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome. Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

 

Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Posudzované náklady zahŕňajú návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

 

Základné informácie o vhodnosti využitia zariadení môžu záujemcovia získať aj vďaka bezplatnému energetickému poradenstvu, ktoré poskytuje SIEA v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach a na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.

Zdroj: SIEA

Postup ziskania dotacie OZE 2015 fotovoltaika

 

stresne_systemy

 

 

VYBERÁME Z PONUKY: FOTOVOLTAIKA – STREŠNÉ SYSTÉMY

 

 

TPS – 2kWp

3069

EUR

3069

EUR

 • výkon systému: 2kW
 • počet panelov: 8ks
 • fotovoltaické káble:
 • konštrukcia: hliník, nerez
 • fotovoltaický menič: DELTA SOLIVIA 2.0 TL
 • plocha strechy: 12,8m2
 • inštalácia:

TPS – 2,5kWp

3599

EUR

3599

EUR

 • výkon systému: 2,5kW
 • počet panelov: 10ks
 • fotovoltaické káble:
 • konštrukcia: hliník, nerez
 • fotovoltaický menič: DELTA SOLIVIA 2.5 TL
 • plocha strechy: 16m2
 • inštalácia:

TPS – 3kWp

4079

EUR

4079

EUR

 • výkon systému: 3kW
 • počet panelov: 12ks
 • fotovoltaické káble:
 • konštrukcia: hliník, nerez
 • fotovoltaický menič: DELTA SOLIVIA 3.0 TL
 • plocha strechy: 19,2m2
 • inštalácia:

 

ohrev_vody

 

 

 

VYBERÁME Z PONUKY: FOTOVOLTAIKA – HYBRIDNÝ OHREV VODY

 

 

THO – 1kW

1716

EUR

1716

EUR

 • výkon systému:1kW
 • počet panelov: 4ks
 • fotovoltaické káble:
 • konštrukcia:
 • boiler: LX ACDC/M+K ABC 125
 • plocha strechy: 6,5m2
 • inštalácia:

THO – 2kW

2794

EUR

2794

EUR

 • výkon systému:2kW
 • počet panelov: 8ks
 • fotovoltaické káble:
 • konštrukcia:
 • boiler: LX ACDC/M+K ABC 200
 • plocha strechy: 13m2
 • inštalácia:

THO – 3kW

4372

EUR

4372

EUR

 • výkon systému:3kW
 • počet panelov: 12ks
 • fotovoltaické káble:
 • konštrukcia:
 • boiler: OKC 300 S/1 MPa + DC set
 • plocha strechy: 19,4m2
 • inštalácia:

 

DO NAŠEJ PONUKY PRIBUDLI MIKROINVERTORY ZNAČKY GWL ZA VÝBORNÉ CENY:

 

 

Mikromeniče zabezpečujú priamu výrobu elektrickej energie 230V AC zo solárnych panelov. Vhodné pre malé inštalácie. Veľmi efektívny a jednoduchý spôsob riešenia pre nezávislú výrobu el. energie. Ideálny spôsob zníženia nákladov za elektrinu. Spomaľte si aj Vy svoj elektromer! (Tým, že znížite spotrebu zo siete.)

 

 

SPUSTILI SME NOVÝ PORTÁL MONITORINGu VAŠICH SLNEČNÝCH ELEKTRÁRNÍ:

triportcontrol-logo

 

Online webový portál s prístupom pre zákazníka poskytujúci v reálnom čase informácie o výrobe a správania sa elektrárne množstvo sledovaných veličín, pomerových ukazovateľov výroby, sledovanie prúdových charakteristík stringov, ich analýza a vyhodnotenie. Automatická detekcia poruchy pri poklese výroby v dôsledku výpadku niektorého prvku. Alarmové správy zasielané prostredníctvom sms, prípadne emailom. Archivácia všetkých nameraných dát získaných počas prevádzky FVE a ich bezpečné uskladnenie na cloudových serveroch.

 

 

 

DO NAŠEJ PONUKY PRIBUDLI TRACKEROVÉ SYSTÉMY, ICH EFEKTIVITA JE +30%: